Finansiell revisjon

Vår oppgave er å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Grunnlaget for å gi en slik bekreftelse legges gjennom hele revisjonsåret. Revisor planlegger og gjennomfører  nødvendige kontroller og analyser på bakgrunn av en risiko - og vesentlighetsvurdering. Framdrift i arbeidet er i henhold til årshjulet, og vi  benytter elektronisk revisjonsverktøy.

 

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-03

Årshjul

Revisjonsåret avviker fra kalenderåret. For finansiell revisjon deler vi året inn i 3 hovedperioder:

  • Planleggingsperioden: juni til september
  • Gjennomføringsperioden (løpende revisjon): oktober til januar
  • Årsoppgjørsperioden: februar til mai

Noen oppgaver løper uavhengig av disse hovedperiodene.

Revisor utarbeider også særattestasjoner. Dette er en uavhengig bekreftelse på økonomiske forhold for utbetalinger. Eksempelvis vil en slik særattestasjon være nødvendig for at kommunen skal få utbetalt eller beholde støtte til ulike prosjekter.

Revisor skal gjennom sitt arbeid  bidra til tillit.

Derfor stilles det strenge krav til revisor og revisors medarbeidere om uavhengighet. I tillegg har revisor taushetsplikt om det vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid. Samtidig har revisor en særlig oppgave dersom det avdekkes misligheter.

I Revisjon Midt-Norge SA ivaretar vi dette gjennom tydelige interne retningslinjer.

Promotering av fagmiljø

Revisjon Midt-Norge SA har som ett av flere strategiske mål å delta i utviklingen av offentlig revisjon. Flere av våre ansatte har verv i organisasjoner som arbeider med nettopp dette.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-01