Stiftelser og legat

Et legat eller en stiftelse deler ut en pengegave til personer som oppfyller bestemte kriterier

Revisors oppgaver

Revisors oppgave er å påse at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Dette gjøres gjennom planlagte kontroller og analyser.

I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtekter for øvrig.  Revisor skal særlig kontrollere ytelser som styremedlemmer, ansatte, oppretter eller nærstående til disse mottar.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-16
Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-13

Finansielle oppgaver

Styret er legatets og stiftelsens øverste organ.

Legatet skal ha et styre som skal forvalte pengene og dele ut  penger etter fastsatte kriterier. Pengene plasseres enten på bankkonto eller investeres i aksjer og/eller fond. Det er avkastningen som deles ut.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Det er også styrets ansvar at  at regnskap og formuesforvaltning kontrolleres på en betryggende måte.

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, generelt innen 30. juni. Ikke alle stiftelser trenger å levere årsberetning.

Du finner bestemmelser som gjelder stiftelser i stiftelsesloven og i regnskapsloven

Vår revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og  revisjonsstandarder. For at vi som revisor skal kunne bidra til forbedring, er det viktig med et godt samarbeid mellom oss og våre kunder.

Stiftelsestilsynet har egne hjemmesider med nyttig informasjon