Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd er et samarbeidsorgan mellom kommunen og de kirkelige menighetene. Dersom det er mer enn én menighet, skal det være et kirkelig fellesråd i kommunen.

Revisors arbeid og oppgaver

Revisor skal bekrefte at regnskapet ikke inneholde vesentlige feil eller mangler. Dette gjør vi ved å gjennomføre  planlagte kontroller og analyser.

Vår revisjon bygger blant annet på rutinekartlegging hos vår kunder. Denne kartleggingen er grunnlaget for våre tester, og derfor er det viktig at kunden bruker god tid til å besvare skjemaet som vi sender ut.

Før avleggelsen av årsregnskapet vil vi om nødvendig sende ut sjekklister til kunden. Formålet med sjekklistene er å hjelpe kunden til å avlegge årsrapport og årsregnskap etter gjeldende forskrifter og regler.

Revisor trenger også en fullstendighetserklæring før revisjonsberetningen avlegges. Erklæringen skal underskrives av rådets leder eller daglig leder.

Kirkelig fellesråd omfattes også av lov om kompensasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for momskompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av revisor før det kan utbetales.

 

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-17
Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-12

Både lover og forskrifter legger føringer for arbeidet  med økonomi og regnskap i sokn, kirkelig fellesråd og menighetsrådene.

Vår revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og  revisjonsstandarder. For at vi som revisor skal kunne bidra til forbedring, er det viktig med et godt samarbeid mellom oss og våre kunder.

Du finner detaljert informasjon  her. Her finner du blant annet budsjettskjema, regnskapsskjema og balanse.  Informasjon finnes også på temasiden

 

Finansielle oppgaver

Den norske stats offisielle kirke er regulert etter trossamfunnsloven.

Organ for soknet på kommunenivå, skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. De skal også vedta årsbudsjettet innen årets begynnelse. I tillegg skal de hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen. Det skal også fremmes forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. Årsbudsjettet er bindende. Årsbudsjettet skal være realistisk, og skal vedtas senest en måned etter at kommunen bevilgninger er kjent.

Det skal årlig utarbeides årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.

Regnskapet skal være fremlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsrapporten fastsettes av soknet. Det er valgt leder og daglig leder, der det finnes, som undertegner dokumentene innen 1.mars. Revisor skal avgi revisjonsberetning innen 30.april