Spillemidler

Samfunnet har et overordnet mål om idrett og fysisk aktivitet for alle. Derfor er det viktig å satse på å bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunene er en viktig part i denne satsingen, da anleggene skal fungere som gode møteplasser i lokalsamfunnene.

Kulturdepartementet vedtar bestemmelser for å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv i fjellet og kulturbygg til gode.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-04

Revisors oppgaver

Alle tilskuddsmottakere plikter å levere anleggsregnskap.  Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor for anlegg med tilskudd større enn kr 400.000. Vi ønsker å bidra til at regnskapene har god kvalitet, slik at anleggseier innfrir kravene til tilskudd.

Vi ønsker å bidra til forbedring, og unngå unødvendige forsinkelser i prosessen. Vår temaside tar for seg hele søknadsprosessen, og vi håper den vil være et nyttig hjelpemiddel fram  til avsluttet anleggsregnskap. Den vil i tillegg være tydelig på de krav vi stiller som revisor.

Bokføringsloven, lov om offentlige anskaffelser og forskrift om momskompensasjon har aktuelle bestemmelser.

Idrettsanleggsregisteret  ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge samt for oversikt over tildeling av spillemidler til idrettsanlegg. Registeret inneholder informasjon om idretts- og friluftsanlegg i Norge, og sum av tilskudd av spillemidler som er gitt til de forskjellige anleggene

Søknadsprosess

  • Kommunen fastsetter egen søknadsfrist
  • Kommunen skal oversende søknadene elektronisk til fylkeskommunen. Samtidig skal fylkeskommunen motta brev med kommunens prioritering.
  • Departementet skal motta oversikt over godkjente søknader.
  • Fylkesvis fordeling av beløp til de enkelte tilskuddspostene meddeles fra departementet til fylkeskommunen.
  • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om tilsagn.
  • Søknader om tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter må sendes inn til DNT (Den Norske Turistforening). DNT behandler alle søknadene, selv om det er departementet som foretar endelig prioritering av søknadene og vedtar fordeling av midlene.

Kulturdepartementet har all informasjon tilgjengelig på sine nettsider. Her ligger skjema og øvrige dokumenter for søknad og regnskap.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-23