Selskap og fjellstyrer

Et fjellstyre skal administrere bruken og utnyttelsen av retter og lunnende i statsallmenningen.

Norges fjellstyresamband er fjellstyrenes interesseorganisasjon

Revisors arbeid og oppgaver

Revisor skal bekrefte at regnskapet ikke inneholde vesentlige feil eller mangler. Dette gjør vi ved å gjennomføre  planlagte kontroller og analyser.

Vår revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og  revisjonsstandarder.

I tillegg til de vanlige revisjonsoppgavene, skal revisor påse og attestere at de spesielle kravene som stilles til regnskapet er fulgt opp. Du kan se mer om dette lengre ned på siden.

Godt samarbeid mellom oss og våre kunder er viktig for at revisor skal kunne bidra til forbedring.  For en effektiv revisjon må fjellstyret sørge for at regnskapet er ført i henhold til de bestemmelsene som er gitt. Regnskapet må leveres  revisor i god tid, slik at det er klart innen fristen for å søke økonomisk kompensasjon fra Statskog.

 

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-10

Spesielle krav

Det stilles noen spesielle krav til regnskapsføring for fjellstyrer.

Det skal framgå av regnskapet både dersom det  deles ut tilskudd til allmennyttig formål og dersom det ikke deles ut.

Dersom det kreves refusjon for lønnskostnader skal det føres fortløpende timelister.  Sammendrag av disse skal fremgå av note til regnskap

Dersom fjellstyret har kostnader til oppgaver som gir grunnlag for refusjon, skal oversikt over disse framgå av regnskap eller note til regnskap.

Revisjonsberetningen for fjellstyret vil kommentere disse punktene spesielt.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om utforming av resultatregnskap, balanseregnskap og noter.

Frist for å sende inn regnskap og revisjonsberetning til Statskog for søknad om refusjon av utgifter til oppsynsordningen er 1.april

Du finner også nyttig informasjon i fjellova og i regnskapsloven  og i rundskrivsamling 2019-2023

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-19

Finansielle oppgaver

Fjellstyrenes regnskap føres etter regnskapsloven.  I tillegg har Statskog utarbeidet  bestemmelser om fjellstyrenes regnskap - og revisjonsordning.

Statskog har godkjent at  standard kontoplan benyttes, og denne kan tilpasses fjellstyrets virksomhet og omsetning. Det er formelle krav til oppsett av regnskap, samt krav om noter og årsberetning, uavhengig av fjellstyrets størrelse.

Dersom omsetningen er under kr 100.000,- kan kasserer føre regnskapet. Dersom omsetningen  er over kr 100.000,- skal regnskapet føres av autorisert regnskapsfører eller av kommunen.

Et lite fjellstyreregnskap (brutto inntekter under kr 100.000) må minimum inneholde resultatregnskap, balanse og noter. Små fjellstyreregnskap må ikke omfatte årsberetning.