Kommuner

Kommunen spiller en stor rolle både som myndighetsutøvere og tjenesteytere. En kommune har særlig betydelige oppgaver innen sektorene sosial og helse, undervisning og teknisk drift.

Vår oppgave

Vi ønsker å være en aktiv støttespiller for kommunene gjennom god dialog og nærhet. Vi vil bidra til  at kommunene gjennomfører sin regnskapsførsel på en så effektiv og god måte som mulig og etablerer gode rutiner for sin økonomistyring.

Hver kunde har en oppdragsansvarlig revisor, som sammen med sine medarbeidere planlegger og gjennomfører revisjonen.

Vår revisjon gjennomføres i tråd med gjeldende lov, forskrift og revisjonsstandarder.

Revisors oppgaver er nærmere  beskrevet i  lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 24.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-16
Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-05

Kommunens regnskap

Kommunens årsregnskap, og registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger skal være avlagt i samsvar med lov og forskrift. Årsberetningen skal inneholde de opplysningene som lov og forskrift krever, og opplysninger i årsberetningen skal stemme overens med årsregnskapet. Vi skal også påse at kommunen har etablert en god internkontroll, og at denne virker som forutsatt.

I Revisjon Midt-Norge SA er dette oppgaver som våre regnskapsrevisorer utfører

I 2020 fikk revisor en ny oppgave med å se etter om kommunen/fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, såkalt etterlevelseskontroll.

Revisor utarbeider også særattestasjoner (uavhengig bekreftelse på økonomiske forhold for utbetalinger) , og har en særlig oppgave dersom det avdekkes misligheter.