Kvalitet i hjemmesykepleien i Namsos kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt fem områder i hjemmesykepleien. Namsos kommune innfrir lovkrav innen søknad og tildeling av hjemmesykepleie, aktivitetstilbud og brukermedvirkning. Videre konkluderer revisor med at kommunen har tilstrekkelig oversikt over ansattes kompetanse og behov for opplæring. Revisor konkluderer også med at kommunen har rutiner for registrering og oppfølging av avvik i hjemmesykepleien. Kommunen oppfyller regelverkets krav til forsvarlig legemiddelhåndtering med noen svakheter og har ikke en systematisk oppfølging av ernæring hos brukere i hjemmesykepleien. Det er heller ikke gjennomført en ROS-analyse for sektoren.

Last ned rapporter

Kvalitet i hjemmesykepleien i Namsos kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Cathrine Berg-Mortensen

Forvaltningsrevisor
Mosjøen