Klima- og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser i Alstahaug

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt om kommunens planlegging på klima- og miljøområdet er i tråd med statlige planretningslinjer og hvorvidt kommunen har rutiner for anskaffelser som berører klima og miljø. Revisor konkluderer i rapporten med at kommunens planlegging i stor grad er i tråd med statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, men at det ikke foretas tilstrekkelig oppfølging av tiltak og evaluering av måloppnåelse. Revisor konkluderer videre med at kommunen har rutiner for anskaffelser som berører klima og miljø, men at selve anskaffelsespraksisen i liten grad bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.

Last ned rapporter

Klima- og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser i Alstahaug

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim