Eierskapskontroll i Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgeland Industrier AS for Vefsn kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt om Vefsn kommune følger opp eierskapet sitt i SHMIL og HIAS i henhold til kommuneloven og KS anbefalinger for god eierstyring. Vefsn kommunes generelle eierstyring er i tråd med lovverket og førende prinsipper for eierstyring, er revisors konklusjon. Revisor konkluderer videre med at Vefsn kommunes prinsipper for eierstyring i all hovedsak er ivaretatt i eierstyringen av SHMIL IKS og HIAS. Eierstyringen av begge selskapene ser ut til å være i tråd med lovverket (IKS-loven og aksjeloven). Vi trekker likevel fram noen forhold som vi mener framstår noe uavklart, som registrering av styremedlemmer i styrevervregisteret (begge selskapene) og oppdaterte retningslinjer for valgkomité (SHMIL).

Last ned rapporter

Eierskapskontroll i Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgeland Industrier AS for Vefsn kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim