Presse

Her kan du finne pressemateriale og kontaktinformasjon til vår presseansvarlig.

Beautiful serious girl is writing smth to the notebook at her working place

Litt om informasjonen man finner på denne siden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sodales ex tellus. Donec vestibulum tempus augue laoreet ornare. Sed et justo pretium, vestibulum elit et, dictum est. Nullam at volutpat ex.

Pressekontakter

Finner ingen ansatte

Relevante prosjekter

Kopparn Utvikling AS for Ørland kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: EK1036
Status:
Vi har gjennomført en eierskapskontroll i Kopparn Utvikling AS. Vi undersøker Ørland kommunes utøvelse av eierstyringen.
Publisert 27. januar 2023 - Oppdatert 27. januar 2023

Skolemiljø og arbeidsmiljø i grunnskolen i Inderøy kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1165
Status:
Denne forvaltningsrevisjonen undersøker elevenes skolemiljø, ansattes arbeidsmiljø og oppfølging av avviksmeldinger i grunnskolene i Inderøy kommune. Revisor konkluderer med at er ulik praksis når det gjelder å avdekke og håndtere mobbing. Videre at Inderøy kommune arbeider systematisk med arbeidsmiljø i grunnskolene. Til slutt konkluderer revisor med at Inderøy kommune har tilfredsstillende rutiner og praksis for melding og håndtering av avvik.
Publisert 10. desember 2022 - Oppdatert 16. januar 2023

Kvalitet i hjemmetjenestene i Ørland kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1194
Status:
I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Ørland kommune har forsvarlig kvalitet i sine hjemmetjenester. Revisors overordnede konklusjon er at Ørland kommune bryter regelverk og egne rutiner på flere områder og at dette truer forsvarlig kvalitet i hjemmetjenestene i kommunen.
Publisert 10. desember 2022 - Oppdatert 16. januar 2023

Vann og avløp i Stjørdal kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1190
Status:
Revisjonen har undersøkt leveringssikkerhet, kapasitet og kostnadseffektivitet ved vann- og avløpstjenester i kommunen. Det er blant annet funnet enkelte mangler med kommunens planverk for nødvann, samt ved kommunens rutiner for å hindre dataangrep mot styringssystemet for drikkevannsproduksjon.
Publisert 06. desember 2022 - Oppdatert 06. desember 2022

Offentlige anskaffelser i Grong kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1184
Status:
Rapporten konkluderer med at kommunen stort sett følger regelverket på et utvalg av lovområdene innen offentlige anskaffelser. Kommunen bør likevel sikre at krav til lønns- og arbeidsvillkår, samt krav til bruk av lærlinger, kontraktsfestes ved alle anskaffelser der det er krav om dette.
Publisert 02. desember 2022 - Oppdatert 16. januar 2023

Eierstyring i Oppdal kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: EK1035
Status:
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontroll av Oppdal kommunes eierstyring. Kontrollen har sett nærmere på eierstyringen av Oppdal Næringshus, Vekst Oppdal Holding, Nasjonalparken Næringshage AS, Rosenvik Holding AS, ReMidt IKS og Trøndelag brann- og redningstjenesten IKS.
Publisert 02. desember 2022 - Oppdatert 16. januar 2023

Gjeldsstyring og låneforvaltning i Trøndelag fylkeskommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1210
Status:
Formålet med undersøkelsen var å finne ut om fylkeskommunens gjeldsutvikling er bærekraftig, og om låneforvaltningen skjer på en betryggende måte. Rapporten har også en beskrivende del som sammenligner lånegjelden i Trøndelag med andre fylkeskommuner.
Publisert 22. november 2022 - Oppdatert 22. november 2022

Arbeidsmiljøet i Brønnøy kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1180
Status:
Denne rapporten oppsummerer Brønnøy kommunes arbeid med systematisk arbeidsmiljø. Konklusjonen er at kommunen mangler flere viktige systemer for å kunne ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Kommunen har selv satt i verk flere tiltak for å forbedre systemene.
Publisert 07. november 2022 - Oppdatert 07. november 2022

Barnevernet i Malvik kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1090
Status:
Denne rapporten oppsummerer revisors undersøkelser knyttet til Malvik kommunes arbeid innenfor barnevern. Vi undersøker internkontrollen i tjenesten, om det er tilstrekkelige ressurser for å drive tjenesten, og om barneverntjenesten følger opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter omsorgsovertakelse.
Publisert 07. november 2022 - Oppdatert 07. november 2022

Tindved Kulturhage AS for Verdal kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: EK1031
Status:
Vi har gjennomført en eierskapskontroll i Tindved Kulturhage AS. Vi undersøker kommunens utøvelse av eierstyringa.
Publisert 07. november 2022 - Oppdatert 07. november 2022

Materiel

Logo

logo-clean-darker-01-01
logo-clean-darker-01-01
logo-clean-darker-01-01

Dokumenter

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil